.

W 1973 r. w Polsce zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania (Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. nr 5, poz. 28) z dnia 17 marca 1973 r. wprowadzono szkoły zbiorcze. W paragrafie 8 zarządzenia można było przeczytać: W pracach przygotowawczych do utworzenia zbiorczej szkoły gminnej, ustaleniu jej struktury organizacyjnej i zadań programowych kierować się należy zasadami określonymi w odrębnym opracowaniu pt.: „Zbiorcza szkoła gminna – założenia organizacyjne”.

Zbiorcza Szkoła Gminna w Kozach miała swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 2 [1] Podlegały jej Szkoła Podstawowa nr 1, przedszkole oraz ośrodek pracy pozaszkolnej (organizacja wolnego czasu dzieci). Dyrektorem ZSG został Józef Woliński.

W 1973 r. w Polsce zapoczątkowano również prace zmierzające do wprowadzenia istotnych zmian w systemie oświaty. W październiku Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjął uchwałę w sprawie systemu edukacji narodowej (M.P. 1973 nr 44 poz. 260) zapowiadając utworzenie „najpóźniej w 1978 r.” 10-letniej średniej szkoły ogólnokształcącej. W 1981 r. zaniechano jej realizacji (między innymi ze względu na trudności finansowe państwa).

Zdjęcie klasy III c Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kozach w roku szkolnym 1973/1974.


[1] zob. O początkach Szkoły Podstawowej nr 2

Dodaj komentarz